Table Of Contents

V?i phong cách thi?t k? nh? m?t khu sinh thái xanh c?nh chi?c r?n hành chính m?i c?a thành ph? Hà N?i, n?m ? ? trên tuy?n ph? Tr?n H?u D?c tuy?n đ??ng n?i ti?p M? Đình và tuy?n đ??ng 70. Qu?n th? D? án Hateco Apollo Xuân Ph??ng đem l?i nhi?u đi?m ?ng ý dành cho khách hàng. Chính vì v?y b?ng giá Hateco Xuân Ph??ng đang đ??c s? quan tâm chú ý c?a không ít khách hàng.


D? án căn h? Hateco Xuân Ph??ng là t? h?p căn h? hàng đ?u c?a c?a doanh nghi?p b?t đ?ng s?n Hateco n?m ? Xuân Ph??ng, Q. T? Liêm, Th? Đô. D? án Hateco Apollo thi?t k? xây d?ng t?i m?t đ?a v? đ?c đ?a, là m?t ch?n l?a b?c nh?t cho Doanh Nghi?p c?a TP. Hà N?i  ? th?i đi?m hi?n t?i.


B?NG GIÁ C?P NH?T M?I NH?T KHU ĐÔ TH? APOLLO XUÂN PH??NG

Trong bài vi?t phía d??i đây, chúng tôi s? chia s? b?ng giá khu đô th? Xuân Ph??ng đ? khách hàng có ch?n l?a cho mình căn h? chung c? phù h?p nh?t trong khu đô th? xuân ph??ng.Quý khách l?u ý:– Chung c? bôi màu xanh: Đã đ??c đ?t mua.

– Chung c? bôi vàng: đang có khách hàng gi? ch?.

– Chung c? bôi tr?ng: căn h? đang rao bán.


 


Tìm hi?u v? trí căn h? Hateco APOLLO Xuân Ph??ng Hà N?i

Qu?n th? chung c? d? án Hateco đ??c khai tr??ng ? trên tuy?n đ??ng 70 & tr?c đ??ng Tr?n H?u D?c làm ti?p, phía trên in nh? m?i là tr?ng tâm ban đ?u c?a Q Nam T? Liêm.V? trí c?a Nhà cao t?ng li?n k? D? án Hateco Apollo g?m dính n?i giao thông v?n t?i c?c kì đ?n thu?n, t? đây dân sinh r?t có th? d? ch?i v?n chuy?n đ?n nh?ng n?i đô khác ch? trong th?i gian ng?n nh?:


– sát các c? quan hành chánh c?a TP Hà N?i: UBND qu?n Nam T? Liêm, Q ?y Nam T? Liêm, ném ra c?c thu? Nam k? t? Liêm,….


– sát nhi?u tr??ng m?u giáo, đái h?c t?p, trung h?c, ĐH nh?: ĐH Công nghi?p, ĐH th? gi?i B?c Hà, ĐH khoáng s?n môi tr??ng thiên nhiên, tr??ng tè h?c hành Nam T? Liêm, tr??ng trung h?c c? s? Nam k? t? Liêm,…


– ngay g?n v?i nh?ng nhà hàng, h?i ch? cũng nh?: Pico, Thành Đô,& ch? cách khám đa khoa 198, Vi?n Huy?t h?c vai trung phong ch?a đ?n 6km


Siêu d? án B?t Đ?ng S?n Chung c? Hateco Apollo Xuân Ph??ng toàn b? t?ng th? h? qu?n lý đi?u hành camera b?o m?t an ninh bao b?c nhà ? cao t?ng. H? qu?n lý th?ng tr? Khu đô th? sáng d?, h? th?ng phòng cháy ch?a cháy auto. Đây là 1 trong nh?ng đi?u làm ra s? so sánh c?a Qu?n th? chung c? D? án Hateco Xuân Ph??ng v?i nh?ng Cao ?c khác.

Chi ti?t căn h? Hateco Apollo Xuân Ph??ng


Các căn h? Hateco Apollo Xuân Ph??ng có di?n tích đa d?ng t? 51,6m2 – đ?n 69m2 v?i Tòa Nhà CT1 và 52,6m2 đ?n 84,4m2 v?i tòa CT2.Các căn h? chung c? đ??c b? trí 2 – 3 P, thi?t k? t?i ?u công năng s? d?ng. L?y cu?c s?ng chan hòa cùng thiên nhiên là đi?m nh?n, m?i nhà ? đ?u có 2 logia l?n đón n?ng và gió. M?t đ? thang máy cao giúp vi?c l?u thông n?i b? thu?n l?i. Thi?t k? thông minh, ti?n l?i và sang tr?ng s? mang l?i ni?m yêu thích cho gia ch? khi s? h?u nhà ? t?i D? án Hateco Apollo.BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here